Skip to main content
Etusivu » Cleantech » Vedyn tuotantoon investoidaan nyt EU-miljardeja
Hiilineutraali liiketoiminta

Vedyn tuotantoon investoidaan nyt EU-miljardeja

Suomen suhteellisen edullinen tuulivoimasähkö luo pohjan uusiutuvan vedyn ja siitä valmistettujen jatkojalosteiden tuotannolle ja viennille. Kuva: Getty Images

Outi Ervasti

ohjausryhmän puheenjohtaja, Suomen vetyklusteri

Vety on tärkeä osa kemiaa ja taloutta. Muovin, teräksen, lannoitteiden ja polttoaineiden tuotanto perustuu hiileen ja vetyyn. Tällä hetkellä vedyn tuotanto vastaa noin kolmea prosenttia globaaleista kasvihuonepäästöistä ja vedyn kulutus on jatkuvassa kasvussa. Yleisin tapa valmistaa vetyä on prosessoida se maakaasusta, ja tässä prosessissa syntyy merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Uusiutuvalla sähköllä tuotettu vety ei näitä päästöjä aiheuta.

Uusiutuvan sähkön tuotantokustannukset ovat laskeneet huomattavasti 2000-luvun alun tasosta. Tämä on luonut mahdollisuuden vähäpäästöiseen sähköön pohjautuvan vedyn hyödyntämiseen. Uusiutuvaa energiaa voidaan myös  varastoida vedyn tai siitä valmistettujen kemikaalien, esimerkiksi ammoniakin, muodossa.

Uusiutuvalla eli vihreällä vedyllä on tärkeä rooli EU:n ilmasto- ja energiastrategiassa, ja EU tukee voimakkaasti vetytalouden kehittymistä. Ukrainan sota on vahvistanut pyrkimyksiä korvata energian tuonti Venäjältä, ja sen vuoksi puhtaan vedyn tuotantoa halutaan voimakkaasti kasvattaa. EU:n 8.3. julkaiseman REPowerEU-ohjelman tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä nostaa puhtaan vedyn kulutusta 20 miljoonaan tonniin, josta 10 miljoonaa tonnia nojaisi tuontiin. Tämä on erityisesti linjassa Saksan tarpeiden kanssa: maa on ollut riippuvainen Venäjältä tuodusta öljystä ja kaasusta. Saksa suunnittelee myös mittavaa vedyn ja sen johdannaisten tuontia H2 Global -tukiohjelmansa avulla.

Suomesta löytyy merkittävää osaamista

Suomessa on hyvä perusinfrastruktuuri niin uusiutuvan vedyn tuotannon kuin myös jossain määrin suoraan vedyn tuotannossa tarvittavien laitteiden tai kokonaisratkaisujen tuotannon näkökulmasta. Suomen suhteellisen edullinen tuulivoimasähkö luo pohjan uusiutuvan vedyn ja siitä valmistettujen jatkojalosteiden tuotannolle ja viennille.

Suomessa on myös merkittävää laitosintegrointiosaamista, joka on edellytys tulevaisuuden, suuren mittakaavan vedyn tuotantolaitosten synnylle ja niihin perustuvalle liiketoiminnalle. Integrointiosaaminen yhdistettynä vedyn tuotannon teknologiaosaamiseen on Suomelle merkittävä vienti- ja liiketoimintamahdollisuus.

Vetyklusteri vauhdittaa suomalaisia yrityksiä vetytalouteen

Vetyklusteri on Suomessa toimivien yritysten ja teollisuusliittojen verkosto, joka toimii vetytalouden informaatio- ja verkostumisalustana sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Klusterin tavoitteena on edistää jäseniensä puhtaaseen vetyyn liittyvää liiketoimintaa, joka edesauttaa globaalia muutosta kohti hiilineutraliutta ja tukee niin ikään Suomen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Next article