Etusivu » Kiertotalous » Biokiertotaloutta ja ympäristönsuojelua: Maatilakohtainen biotuotelaitos
Sponsoroitu

Jari Karvonen

toimitusjohtaja / Biometa Finland Oy

Heikkisen maitotilalla Kempeleessä on testattu yli kahden vuoden ajan lietelannan jalostusta koelaitoksessa. Navetassa märehtii yli 50 lypsävää lehmää, joista saatavaa lietelantaa on hyödynnetty koetoiminnassa.

Kyseessä on Oululaisen Biometa Finland Oy:n kehittämä biotuotelaitos. Useasta eri prosessista koostuva teknologia on kokeellisesti todennettu ja erinomainen tapa käsitellä lietelantaa. Innovaatio on paikalliseen kiertotalouteen pohjautuva ratkaisu, jossa ravinteiden kierto, ympäristötekijät ja kustannustehokkuus on viritetty huippuunsa. Yhtiö on myös parasta aikaa hallituksen kärkihankkeessa ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmassa, missä näitä asioita tutkitaan.

Biotuotelaitoksen hyödyt

Biotuotelaitos parantaa taloudellisesti kannattavasti tilan omavaraisuutta ja lisää huoltovarmuutta energian, kuivikkeen ja orgaanisten lannoitteiden myötä. Hygienisoitua ja kuivattua lantakuiviketta saadaan runsaasti, jota asiakas voi myydä ulos, kunhan lupaprosessi on käyty läpi Ruokaviraston kanssa. Samalla ympäristön ravinnekuormitus ja lietteen massa vähenevät määrällisesti. Tämä taas laskee lannan kuljetusmenoja ja niiden polttoaineenkulutusta. Biotuotelaitos pienentää siten tilan hiilijalanjälkeä.

Vaikka maatalousyrittäjät ovat moniosaajia, niin heiltä ei voi vaatia prosessiosaamista. Yhtiössä on myös huomattu, että he ovat todella kiireisiä, joten tavoitteena on ollut alusta asti ratkaisu, jossa laitos optimoi itse itseään automaattisesti ja ei vie tilalliselta aikaa. Siksi konseptiin kuuluu huoltosopimus, jossa yhtiö hoitaa kaikki prosessien optimoinnit ja ylläpidon. Kyseessä onkin enemmän palvelu kuin tuote.

Monipuoliset rahanarvoiset hyödykkeet

Kannattavuus ja takaisinmaksuaika perustuvat useisiin biopohjaisiin tuotteisiin. Biokaasu on tässä uudessa konseptissa tuote muiden joukossa ja lannasta saadaan lisäksi kolmea muutakin hyödykettä. Bioreaktorissa muodostavan ja lämpönä tai polttoaineena hyödynnettävän biokaasun metaanipitoisuus on 70 % – 80 % välillä. Kuiviketta taas käytetään päivittäin tuotantoeläinten viihtyvyyttä ja hyvinvointia parantamaan. Biotuotelaitos tuottaa tilan omasta lannasta hygienisoitua ja kuivaa lantakuiviketta, jonka kuiva-ainepitoisuus nousee 60 prosenttiin ja bakteeritoiminnot on minimoitu. Tämä on siis turvallista eläimille.

Lisäksi lietelannasta syntyy kahta hyvin erityyppistä lannoitetta. Nestelannoitejae, joka on biotuotelaitoksessa valmistettava volyymituote, on helposti levitettävää ja paljon nopealiukoista typpeä sisältävää, jonka kasvit hyödyntävät helposti. Kesän 2019 peltotestien tulosten perusteella bioreaktorissa valmistettu nestelannoitejae nostaa satoisuutta noin 15 % verrattuna käsittelemättömään lietelantaan. Samalla sen fosforipitoisuus on yli 30% matalampi verrattuna lietelantaan.

Kuivajakeesta taas erotetaan fosforirikasta lannoitet-ta täsmälannoitukseen. Nämä hyödykkeet tarkoittavat, et-tä ostokuivikkeen tarve poistuu kokonaan ja ostolannoitteita tarvitaan vähemmän. Ratkaisu mahdollistaa myös peltojen tarkemman lannoituksen ja optimoinnin, koska lanta pro-sessoidaan hallitusti eri lannoitejakeiksi. Jakeiden määrät ja ominaisuudet mitataan myös tarkasti. Uusi ja tarkempi reaaliaikainen tieto eri jakeista mahdollistaa uudenlaiset innovaatiot ja sovellutukset esimerkiksi peltolohkojen ravinnetaseiden optimoinnissa.

Mitatusti ympäristömyönteinen bioreaktori

Biotuotelaitos eroaa merkittävästi tyypillisestä biokaasulaitoksesta ja vastaavanlaista konseptia ei tietääksemme ole muualla maailmassa onnistuttu kokoamaan maatilakokoluokkaan. Yksittäinen tärkein prosessi on bioreaktori, joka toimii perinteisiä biokaasureaktoreita matalammassa lämpötilassa ja lyhyemmällä viipymäajalla. Biotuotelaitokseen kuuluvat aurinkopaneelit ja sisäisten energiavirtojen täysimääräinen hyödyntäminen mahdollistavat myös pienen omasähkönkulutuksen.

Yhtiön kehittämää bioreaktoria on testattu aluksi laboratoriomittakaavassa. Tulokset olivat erinomaisia ja tämän johdosta on päädytty skaalaamaan se heti kerrasta isommaksi. Tämä oli hyvä päätös ja Kempeleessä sijaitseva bioreaktori käsitteleekin lietelannan nestejakeen nopeasti ja tehokkaasti. Nopea käsittelynopeus mahdollistaa fyysisesti merkittävästi pienemmän reaktorikoon, joka tarkoittaa myös vähäisempiä investointikustannuksia.

On tärkeää, että reaktori käsittelee raaka-aineen tehokkaasti, että mädäte, joka reaktorista poistuu vähentää ympäristön kuormitusta lähtötilanteeseen verrattuna. Tällä tavoin tuotetun nestelannoitejakeen rehevöittävään vaikutukseen liittyvää kemiallisen hapen kulutusta on vähennetty yli 60 % ja se ei myöskään sisällä rikkaruohon siemeniä. Samalla nestejakeen haju vähenee merkittävästi. Sen kuiva-ainepitoisuus on tyypillisesti noin kolmen prosentin luokkaa, mikä tekee siitä helposti levitettävän ja maaperään nopeasti sitoutuvan. Bioprosessin ansiosta liukoisen typen määrä kasvaa, mutta niukkaliukoisen typen osuus vähenee tässä prosessiketjussa vähintään 30%. Biotuotelaitoksen tärkeimpänä osana bioreaktori on myös yksi niistä osa-prosesseista, joiden avulla lietelannan vapaan ammonia-kin päästöjä on tavoitteena vähentää maatilamittakaavassa puoleen nykytilasta.

Tulevaisuus

Seuraavana tavoitteena on rakentaa maailman ensimmäinen täyden mittakaavan biotuotelaitos meille Suomeen. Uskomme, että tuotantoluokan biotuotelaitosta tullaan katsomaan jo vähän kauempaakin. Kartoitamme samalla myös konseptin soveltuvuutta muille biokiertotalouden sivuvirroille.

Rakennus- ja ympäristöluvat pohjavesialueella saanut ensimmäinen biotuotelaitos on suunniteltu tehdasvalmisteiseksi, modulaariseksi ja skaalautuvaksi eri tilakokoluokille. Euroopassa on runsaasti potentiaalisia asiakkaita. Haemme mukaan kumppania matkan varrelle, joka haluaa mullistaa biokiertotalouden laajasti kehittymässä olevat markkinat kanssamme.

Yhteys:
Jari Karvonen
040 752 2126
[email protected]

Animoitu biotuotelaitos löytyy osoitteesta: www.biometa.fi

Next article